Project Manager voor leverancier

Opstarten en formeren van een projectorganisatie

Bevat de volgende aspecten:

 • Opzetten van een projectteam en de juiste mix met deelnemers: seniormanagement, proceseigenaren (interne stakeholders) en betrekken van medische hulpmiddelen leveranciers en/of IT-partners (externe stakeholders)
 • Benoemen en toewijzen van taken en verantwoordelijkheden aan projectleden en uitdragen van het algemene doel en de te realiseren resultaten
 • Als projectleider beschikken over voldoende en actuele kennis van GS1 standaarden en proceskennis of borgen dat deze binnen de projectorganisatie aanwezig is

 

Initiëren en managen van het project

Bevat de volgende aspecten:

 • Afstemming plegen met eventuele overige programma’s of programmamanagement
 • Op basis van de business case overeenstemming bereiken over en borgen van de projectscope
 • Op basis de projectscope identificeren welke benodigde externe partijen (IT-Partner/zorginstelling) betrokken dienen te worden
 • Op basis van de business case ontwikkelen van een projectplan en -planning met hierin opgenomen minimaal de volgende aspecten:
  • Op te leveren producten en de acceptatiecriteria die hiervoor gelden en het managen hiervan
  • Relevante stakeholders in het projectteam zullen functionele specificaties van het gewenste proces moeten overeenkomen en ontwikkelen 
  • Een plan o.g.v. verandermanagement, gericht op de transitie van de huidige werkwijze naar het gewenste proces
  • Relevantie van externe IT-partners, de vereiste kennis waarover zij dienen te beschikken en de validatie hiervan
  • Betrokkenheid van ketenpartners (o.a. zorginstellingen) en de eisen die zij stellen o.g.v. elektronische gegevensuitwisseling en productidentificatie

 

Uitvoeren van een projectevaluatie

Bevat de volgende aspecten:

 • Opstellen project eindrapportage met behaalde baten en rendement op investering
 • Opstellen leerpunten rapport