Privacyverklaring

Privacy Statement GS1 Nederland

Privacyverklaring

Wanneer u gebruik maakt van de diensten van GS1 Nederland B.V. (hierna: GS1), is het noodzakelijk dat wij een aantal persoonsgegevens van u registreren. Het is ons beleid om uiterst zorgvuldig en transparant om te gaan met uw persoonsgegevens. Via deze privacyverklaring willen wij u laten weten voor welke doeleinden en op welke wijze wij uw persoonsgegevens verwerken. Ook willen we ons even voorstellen. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die wij verwerken wanneer u een account bij ons aanmaakt, gebruik maakt van onze diensten, onze website bezoekt of wanneer wij contact met u hebben.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 30 januari 2024 en vervangt alle eerdere versies.

Wie zijn wij?
Welke gegevens verzamelen we van u?
Waarom verzamelen we deze gegevens?
Op welke gronden verzamelen we uw gegevens?
Hoe lang bewaren we uw gegevens?
Hoe zijn uw persoonsgegevens beschermd?
Delen wij uw gegevens met derden?
Cookies of vergelijkbare technieken die GS1 gebruikt
Wat zijn uw rechten?
Aanpassing privacyverklaring

Wie zijn wij?

GS1 is het kennisplatform en de serviceorganisatie voor het uitwisselen van productdata.
Door producten uniek te identificeren en alle data die daaraan gelinkt zijn te kunnen en te willen delen, kan iedereen elk product op zijn unieke reis door de keten -van bron tot voorbij consument – volgen. Het ultieme doel is het realiseren van een efficiënte, transparante en duurzame keten.

Wij ontwikkelen en beheren wereldwijde standaarden voor de identificatie, het vastleggen en delen van productgegevens. Bovendien ontwikkelen wij services voor de identificatie, vastleggen en delen van productgegevens. Als not-for-profit organisatie brengen we al meer dan 45 jaar retailers, leveranciers en logistiek dienstverleners bij elkaar. GS1 Nederland maakt onderdeel uit het wereldwijde GS1 netwerk dat actief is in 114 landen.

Wij zijn gevestigd aan de Stroombaan 16, 1181 VX in Amstelveen. U kunt ons ook vinden via www.gs1.nl

Welke gegevens verzamelen we van u?

Organisaties maken veelal via hun medewerkers gebruik van de diensten van GS1, waarbij deze medewerkers persoonsgegevens verstrekken of achterlaten. Als uitvloeisel van de primaire activiteiten, komt het dus voor dat GS1 persoonsgegevens verwerkt van in organisaties werkzame personen. Persoonsgegevens die GS1 verwerkt, zijn: voor- en achternaam; telefoonnummer; e-mailadres.

GS1 houdt verder algemene bezoekgegevens bij van websitebezoekers. In dit kader kan met name het IP-adres van computers van bezoekers, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Deze gegevens worden zoveel mogelijk geanonimiseerd.

Waarom verzamelen we deze gegevens?

We verzamelen uw gegevens voor de volgende doelen:

  • het afhandelen van betalingen in de zakelijke sfeer;
  • het verzenden van nieuwsbrieven en/of reclamefolders aan (potentiële) klanten;
  • het bellen en/of e-mailen van (potentiële) klanten in het kader van dienstverlening;
  • het aanbieden van de mogelijkheid aan klanten om een account aan te maken;
  • het afleveren van goederen en diensten bij klanten;
  • het analyseren van gedrag van bezoekers op de website om daarmee de website te kunnen verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op de voorkeuren van klanten.

Op welke gronden verzamelen we uw gegevens?

We verzamelen uw gegevens, omdat u ons daar toestemming voor geeft en/of om uitvoering te kunnen geven aan onze overeenkomst met u. Ook kunnen we uw gegevens verzamelen omdat we daar een gerechtvaardigd belang bij hebben.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

GS1 Nederland bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor deze gegevens worden verzameld.

Hoe zijn uw persoonsgegevens beschermd?

GS1 Nederland neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Hier wordt o.a. uitvoering aan gegeven door de versleuteling van persoonsgegevens, logging, firewalls, virusscanners, anti-malware en back-ups. Daarnaast is de kring van medewerkers van GS1 die toegang heeft tot bepaalde persoonsgegevens beperkt tot diegenen die deze gegevens nodig hebben voor de uitoefening van hun werkzaamheden. Persoonsgegevens worden bewaard op servers in een afgesloten ruimte. GS1 creëert informatiebewustzijn onder medewerkers, stelt duidelijke protocollen en procedures op voor het tijdig en doeltreffend behandelen van informatie-beveiligingsincidenten en zwakke plekken in de beveiliging. Tevens wordt toezicht gehouden op de naleving van protocollen en wet- en regelgeving.

Wanneer u desondanks vindt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn en/of er aanwijzingen zijn van onjuist gebruik, neem dan contact op met de Compliance Officer van GS1 (complianceofficer@gs1.nl.)

Tot slot wijst GS1 u op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Delen wij uw gegevens met derden?

GS1 zal uw persoonsgegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit nodig is ten behoeve van onze gerechtvaardigde professionele en zakelijke doeleinden, om uitvoering te geven aan een overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Daarnaast zal GS1 bepaalde persoonsgegevens buiten de EER doorgeven aan externe bedrijven die met ons of namens ons werken voor de doeleinden die in deze privacyverklaring en, indien van toepassing, een specifieke privacyverklaring worden beschreven. GS1 kan ook persoonsgegevens buiten de EER opslaan. In dit geval blijven uw persoonsgegevens beschermd door middel van contracten die we hebben afgesloten met organisaties buiten de EER die bijvoorbeeld de door de Europese Commissie goedgekeurde standaardclausules voor gegevensbescherming bevatten.

GS1 geeft door de u verstrekte persoonsgegevens niet door aan derden ten behoeve van hun eigen direct marketing. Voor het overige geven wij uw persoonsgegevens niet door aan landen buiten de EU of de EER of aan internationale organisaties.

Cookies of vergelijkbare technieken die GS1 gebruikt

GS1 Nederland gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op de privacy. De cookies die GS1 gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en gebruiksgemak van klanten en zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld voorkeursinstellingen. Ook kan hierdoor de website worden geoptimaliseerd. U kunt zich afsluiten c.q. afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies opslaat.

Wat zijn uw rechten?

Indien GS1 persoonsgegevens van u verwerkt, heeft u het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar complianceofficer@gs1.nl.

Aanpassing privacyverklaring

GS1 behoudt zich het recht voor dit privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen onmiddellijk op de website worden gepubliceerd.