Algemene voorwaarden GS1 Nederland

Versie april 2023

Inhoudsopgave Algemene voorwaarden GS1 Nederland

1 Algemene Bepalingen
1.1 Definities
1.2 Algemeen
1.3 Licentie
1.4 Nummers
1.5 Standaarden
1.6 Software
1.7 Diensten
1.8 Terbeschikkingstelling Artikeldata
1.9 Intellectuele eigendom
1.10 Vergoedingen en betaling
1.11 Vertrouwelijke informatie
1.12 Aansprakelijkheid
1.13 Duur en beëindiging
1.14 Relevante wet- en regelgeving
1.15 Naleving Overeenkomst
1.16 Slotbepalingen

2 Specifieke bepalingen voor GS1 Data Source
2.1 Algemeen
2.2 GS1 Data Source
2.3 Informatieadres
2.4 Overeenkomst voor GS1 Data Source voor meerdere werkmaatschappijen of bedrijfsonderdelen
2.5 Software en infrastructuur
2.6 Deelnemersvormen
2.7 Gebruik Artikeldata door Gegevensafnemers
2.8 Invoering Artikeldata door Gegevensleverancier
2.9 Verwerking, controle en kwaliteit van Artikeldata

3. Specifieke bepalingen voor medische hulpmiddelen

4. Specifieke bepalingen voor GLN Register

 

1 Algemene Bepalingen
1.1 Definities

De volgende begrippen hebben in deze Algemene Bepalingen en in de Specifieke Bepalingen de betekenis die in de onderstaande definitielijst daaraan wordt toegekend.

 • Algemene Bepalingen - Deze Algemene Bepalingen GS1 Nederland B.V.
 • Artikeldata - Gegevens over een artikel/ product, zoals artikelcode, productnaam, verpakkingstype, afmetingen, gewicht, btw-tarief en product afbeeldingen.
 • Bedrijfsnummer - Een nummercombinatie, waarmee de GS1 Deelnemer codes kan samenstellen voor de codering van artikelen, adressen en vele andere toepassingen.
 • Derde Afnemer - De derde partij, die geen GS1 Deelnemer is en daarom ook niet is onderworpen aan de Algemene- en Specifieke Bepalingen, aan wie GS1 Nederland de Artikeldata in overeenstemming met artikel 1.8.1 van de Algemene Bepalingen ter beschikking stelt.
 • Derde Invoerder - De derde partij, die geen GS1 Deelnemer is en daarom ook niet is onderworpen aan de Algemene en Specifieke Bepalingen, die in opdracht van en namens een Gegevensleverancier Artikeldata invoert, wijzigt en/of controleert.
 • Diensten - De diensten, zoals beschreven op de Website, die van tijd tot tijd door GS1 Nederland worden aangeboden.
 • Documentatie - De documentatie die GS1 Nederland aan de GS1 Deelnemer verstrekt en die informatie bevat over Producten, zoals handboeken, brochures en nieuwsbrieven.
 • Eenmalige Vergoeding - De eenmalige toetredingskosten, zoals omschreven in de Overeenkomst.
 • Gegevensafnemer - De GS1 Deelnemer aan wie de Artikeldata ter beschikking worden gesteld.
 • Gegevensleverancier - De GS1 Deelnemer die verantwoordelijk is voor het product waarop de desbetreffende Artikeldata betrekking hebben en deze data in de datapool GS1 Data Source invoert of wijzigt dan wel laat invoeren, wijzigen of controleren.
 • GS1 Data Source - De Dienst "GS1 Data Source ", zijnde het merk, de handelsnaam en verzamelaanduiding voor alle diensten van GS1 Nederland op het gebied van data synchronisatie. GS1 Data Source bestaat onder meer uit:
  • (i) de terbeschikkingstelling van de Artikeldata van de Gegevensleverancier in GS1 Data Source, waarbij de Artikeldata zijn gestructureerd volgens de internationale GS1 GDSN standaarden en waardoor deze wereldwijd beschikbaar kunnen worden gesteld aan geautoriseerde handelspartners;
  • (ii) bijbehorende diensten om de kwaliteit van de Artikeldata te borgen.
 • GS1 Deelnemer - De partij met wie GS1 Nederland een Overeenkomst heeft gesloten waarop deze Algemene Bepalingen van toepassing zijn.
 • GS1 Nederland - De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid GS1 Nederland B.V., gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende aan de Stroombaan 16 te (1181 VX) Amstelveen, en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 331177740. GS1 Nederland is een uitvoeringsorganisatie van Stichting GS1 Nederland.
 • GS1 Organisatie - GS1 Nederland, de Stichting GS1 Nederland, GS1 AISBL of een aan GS1 AISBL gelieerde organisatie.
 • Informatieadres - Een elektronisch afleveradres of een verzendadres dat de GS1 Deelnemer hanteert voor het ontvangen of verzenden van Artikeldata van of naar GS1 Data Source.
 • Jaarlijkse Vergoeding - De jaarlijkse bijdrage zoals omschreven in de Overeenkomst.
 • Jaaromzet - De meest recente totale jaaromzet van de GS1 Deelnemer exclusief omzetbelasting en accijnzen, ongeacht de aard van de omzet en ongeacht of deze omzet met gebruikmaking van de standaarden is gerealiseerd, een en ander zoals nader toegelicht in het Tarievenoverzicht.
 • Licentie - De licentie die krachtens de Overeenkomst en met inachtneming van de Algemene Bepalingen en de Specifieke Bepalingen wordt verleend aan de GS1 Deelnemer.
 • Nummers - Bedrijfsnummers, nummerreeksen en/of losse nummers, waarmee de GS1 Deelnemer in zijn coderingsbehoefte kan voorzien.
 • Overeenkomst - Een overeenkomst tussen GS1 Nederland en de GS1 Deelnemer, die strekt tot de levering van (een) Product(en), van welke aard en onder welke benaming dan ook, door GS1 Nederland aan de GS1 Deelnemer.
 • Partij(en) - GS1 Nederland en/of GS1 Deelnemer.
 • Producten - De Nummers, Software en Diensten die GS1 Nederland op grond van de Overeenkomst levert aan de GS1 Deelnemer.
 • Richtlijnen - De richtlijnen die door GS1 Nederland worden verstrekt aan de GS1 Deelnemer en die behoren bij een Overeenkomst.
 • Software - Computerprogrammatuur in objectcode, zoals omschreven in de Overeenkomst.
  Specifieke Bepalingen - De Specifieke Bepalingen die van toepassing zijn op een bepaald Product.
 • Standaarden - De GS1 standaarden die van tijd tot tijd door GS1 Nederland worden bekendgemaakt.
  Stichting - GS1 Nederland De stichting GS1 Nederland, gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende aan de Stroombaan 16 te (1181 VX) Amstelveen, en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 41197274.
 • Tarievenoverzicht - Het op de Website vermelde overzicht van de voor de Producten geldende Vergoedingen, zoals dat van tijd tot tijd door GS1 Nederland zal worden aangepast.
  Vergoeding - De Eenmalige Vergoeding, de Jaarlijkse Vergoeding en overige vergoedingen die de GS1 Deelnemer krachtens de Overeenkomst aan GS1 Nederland verschuldigd is.
  Website - De website van GS1 Nederland, die te vinden is op: www.gs1.nl

1.2 Algemeen

1.2.1 Deze Algemene Bepalingen zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, waaronder Overeenkomsten, tussen de GS1 Deelnemer en GS1 Nederland. De Specifieke Bepalingen zijn, in aanvulling op de Algemene Bepalingen, van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, waaronder Overeenkomsten, tussen de GS1 Deelnemer en GS1 Nederland met betrekking tot de in de desbetreffende Specifieke Bepalingen genoemde Producten.

1.2.2 Ingeval van strijdigheid tussen de Algemene Bepalingen en de Specifieke Bepalingen prevaleren de Specifieke Bepalingen.

1.2.3 De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat GS1 Nederland de via de website dan wel op andere wijze geplaatste bestelling voor een Product heeft bevestigd of hieraan uitvoering heeft gegeven.

1.2.4 De GS1 Deelnemer staat ervoor in dat de door of namens haar aan GS1 Nederland verstrekte gegevens juist en volledig zijn. Wijzigingen in deze gegevens dienen door de GS1 Deelnemer zo spoedig mogelijk schriftelijk aan GS1 Nederland te worden medegedeeld. Voor zover de verstrekte gegevens persoonsgegevens betreffen verwijzen we u naar ons privacystatement.

1.2.5 Het staat GS1 Nederland vrij om, met opgaaf van redenen, een aanvraag voor een Product af te wijzen. Een dergelijke aanvraag wordt niet op onredelijke gronden afgewezen.

1.2.6 De GS1 Deelnemer verklaart onderstaande doelstellingen van de Stichting GS1 Nederland, te onderschrijven: De stichting heeft ten doel de ontwikkeling, het faciliteren en de implementatie van (data) standaarden en (nieuwe) samenwerkingsverbanden voor de hele keten met als doel om de effectiviteit en efficiëntie integraal te verbeteren.

1.3 Licentie

1.3.1 Met inachtneming van het bepaalde in deze Algemene Bepalingen en de Specifieke Bepalingen, verleent GS1 Nederland aan de GS1 Deelnemer gedurende de in de Overeenkomst aangegeven periode een niet-exclusieve, beperkte, niet-overdraagbare, herroepbare Licentie, zonder het recht om sub-licenties te verstrekken, voor het gebruik van de krachtens de Overeenkomst toegewezen/geleverde Nummers en/of Software.

1.3.2 De in Licentie gegeven Nummers en/of Software zijn uitsluitend bestemd voor het eigen gebruik van de GS1 Deelnemer. Zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van GS1 Nederland is de GS1 Deelnemer niet gerechtigd om (een deel van) de Nummers en/of Software aan derden in gebruik te geven, te verkopen of op andere wijze ter beschikking te stellen.

1.3.3 De Licentie wordt aan de GS1 Deelnemer verleend op voorwaarde dat de GS1 Deelnemer de ter zake overeengekomen Vergoedingen en andere aan GS1 Nederland verschuldigde betalingen, inclusief eventuele vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van de Algemene Bepalingen en de Specifieke Bepalingen, volledig voldoet.

1.4 Nummers

De GS1 Deelnemer mag de Nummers uitsluitend gebruiken voor eigen coderingstoepassingen en overeenkomstig de specificaties van de Standaarden. De GS1 Deelnemer mag de toegewezen Nummers niet wijzigen of gebruiken voor toepassingen die niet conform de Standaarden zijn. Het is de GS1 Deelnemer ook niet toegestaan om gebruik te maken van aan derden toegewezen Nummers of Nummers die nog niet door een GS1 Organisatie zijn toegewezen dan wel om gebruik te maken van coderingsnummers die overeenstemmen met de Nummers, maar die geen onderdeel uitmaken van het coderingssysteem van de GS1 Organisatie.

1.5 Standaarden

1.5.1 De GS1 Deelnemer erkent dat de Standaarden alleen dan goed kunnen functioneren als de bedoelde verplichting tot correct gebruik van de Standaarden en de Nummers door de GS1 Deelnemer wordt gerespecteerd. De GS1 Deelnemer is verplicht kennis te nemen van de krachtens de Overeenkomst geleverde Standaarden en Richtlijnen en zich hieraan te houden.

1.5.2 De GS1 Deelnemer mag geen (eigenhandige) wijzigingen in de Standaarden aanbrengen of toepassen, afwijkende of niet-geautoriseerde interpretaties daarvan verkondigen of handelspartners vragen om zulke afwijkingen toe te passen.

1.5.3 De GS1 Deelnemer is verplicht om GS1 Nederland direct te informeren zodra de GS1 Deelnemer kennisneemt van enige onregelmatige toepassing van de Standaarden, respectievelijk van enig onregelmatig gebruik van de Standaarden of van de Producten van GS1 Nederland.

1.6 Software

1.6.1 De GS1 Deelnemer mag de Software niet kopiëren of op andere wijze verveelvoudigen of wijzigen, behoudens voor zover dit noodzakelijk is voor het krachtens de Overeenkomst toegestane gebruik van de Software of voor foutcorrectie in de Software. De GS1 Deelnemer is gerechtigd voor beveiligingsdoeleinden één back-up kopie van de Software te maken, als dat voor het krachtens de Overeenkomst toegestane gebruik noodzakelijk is.

1.6.2 De GS1 Deelnemer mag niet proberen om toegang tot de broncode van de Software te krijgen of deze te verveelvoudigen, wijzigen of te kopiëren, behoudens voor zover dit gebeurt in overeenstemming met de wettelijke regels aangaande het tot stand brengen van interoperabiliteit van de Software met andere programmatuur.

1.6.3 Het is niet toegestaan om de technische beveiligingsmaatregelen in de Software te verwijderen of te ontwijken. Als beveiligingsmaatregelen tot gevolg hebben dat de GS1 Deelnemer geen back-up kopie van Software kan maken, zal GS1 Nederland de GS1 Deelnemer desgevraagd zonder extra kosten een reservekopie ter beschikking stellen.

1.7 Diensten

1.7.1 GS1 Nederland zal zich inspannen om de Diensten te verrichten op de wijze zoals beschreven op de Website en in ieder geval met de nodige zorgvuldigheid en vakbekwaamheid. Het is GS1 Nederland toegestaan de Diensten door derden te doen verrichten onder verantwoordelijkheid van GS1 Nederland.

1.7.2 GS1 Nederland kan de eigenschappen, functionaliteit of prestaties van de Diensten te allen tijde wijzigen.

1.7.3 GS1 Nederland staat er niet voor in dat de Diensten foutloos en zonder onderbrekingen zullen functioneren. GS1 Nederland zal zich inspannen om fouten binnen redelijke termijn te verhelpen. GS1 Nederland is nimmer gehouden tot herstel van verminkte of verloren gegane gegevens.

1.7.4 GS1 Nederland heeft slechts een inspanningsverbintenis om eventueel overeengekomen termijnen te halen. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen GS1 Nederland en de GS1 Deelnemer steeds overleg plegen.

1.8 Terbeschikkingstelling Artikeldata

1.8.1 De Gegevensleverancier verleent hierbij onherroepelijke toestemming en machtiging aan GS1 Nederland om de door of namens de Gegevensleverancier in de systemen van de GS1 Organisatie ingevoerde Artikeldata:

  • (i) toegankelijk te maken voor de door hem aangewezen Gegevensafnemers,
  • (ii) aan de GS1 Organisaties en Derde Afnemers te verstrekken of voor hen toegankelijk te maken (tenzij GS1 Nederland de mogelijkheid tot opt-out biedt en de Gegevensleverancier daar gebruik van heeft gemaakt) en hun het recht te verlenen deze Artikeldata zowel tijdens als na de looptijd van de Overeenkomst voor de door hen gewenste doeleinden te gebruiken, en
  • (iii) te gebruiken ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst.

1.8.2 De Gegevensleverancier garandeert dat:

  • (i) de door of namens hem ingevoerde Artikeldata juist en volledig zijn en voldoen aan de invoereisen zoals van tijd tot tijd door GS1 Nederland bekend gemaakt,
  • (ii) het voorhanden hebben, gebruik, verstrekken of toegankelijk maken van zijn Artikeldata door GS1 Nederland dan wel het gebruik van deze gegevens door de Gegevensafnemers, de GS1 Organisaties, Derde Afnemers of andere derden geen inbreuk maakt op enig (intellectueel eigendoms)recht dan wel anderszins onrechtmatig of strafbaar is,
  • (iii) de Artikeldata geen virussen, trojan horses, wormen, logic bombs of andere kwaadaardige of schadelijke code bevatten, en (iv) de Artikeldata uitsluitend betrekking hebben op zijn eigen producten dan wel dat hij door de desbetreffende fabrikant of retailer gemachtigd is om deze gegevens aan GS1 Nederland, de Gegevensafnemers, de GS1 Organisaties en Derde Afnemers ter beschikking te stellen.

1.8.3 De Gegevensleverancier zal GS1 Nederland en de andere GS1 Organisaties vrijwaren voor aanspraken van Gegevensafnemers, Derde Afnemers of andere derden als gevolg van of in verband met de niet-nakoming van de in artikel 1.8.2 vermelde garanties.

1.9 Intellectuele eigendom

1.9.1 De GS1 Deelnemer erkent dat het auteursrecht en alle overige rechten van intellectuele eigendom die rusten op de Nummers, Standaarden, Software, Documentatie en Producten uitsluitend toekomen aan GS1 Nederland en/of haar licentiegevers. Niets in de Overeenkomst, deze Algemene Bepalingen of de Specifieke Bepalingen strekt tot de gehele of gedeeltelijke overdracht van dergelijke rechten.

1.9.2 Artikel 1.9.1 is ook van toepassing indien de deelnemer participeert in een werkgroep of ander samenwerkingsverband dat het doel omschreven in artikel 1.2.6. ondersteunt.

1.9.3 De deelnemers aan werkgroepen en andere samenwerkingsverbanden en aan haar verbonden ondernemingen verlenen licenties voor intellectuele eigendom. De deelnemer en aan haar verbonden ondernemingen zullen, voor zover zij eigenaar zijn of het recht hebben dit te doen, hun intellectueel eigendomsrecht niet laten gelden.

1.9.4. Ze verlenen aan andere deelnemers in de werkgroep of samenwerkingsverband een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, niet-sublicentieerbare, wereldwijde, royaltyvrije en anderszins redelijke en niet-discriminerende licentie. Dit betekent dat de deelnemer door het leveren van een bijdrage van materiaal dat beschermd wordt door het intellectueel eigendomsrecht, zoals bijvoorbeeld tekeningen, compilaties van gegevens, software of tekst, aan elke partij een wereldwijde, niet-exclusieve, royaltyvrije licentie geeft om te kopiëren, publiceren, distribueren en afgeleide werken te maken die gebaseerd zijn op de bijdrage.

1.9.5. De licentie is herroepbaar ten aanzien van elke partij, die zelf geen licentie ter beschikking stelt.

1.9.6. De deelnemer aan een werkgroep tekent het document ‘GS1 Bijdrageovereenkomst lokale werkgroepen’ voordat hij deelneemt aan een (nieuwe) werkgroep.

1.9.7 De GS1 Deelnemer zal erop toezien dat, voor zover van toepassing, bronvermeldingen, aanduidingen van intellectuele eigendomsrechten (zoals copyright-tekens), symbolen, merken en andere verwijzingen naar GS1 Nederland, dan wel een andere GS1 Organisatie, op alle exemplaren van de Documentatie en Software vermeld worden en vermeld blijven, ook op kopieën daarvan.

1.10 Vergoedingen en betaling

1.10.1 De hoogte van de Vergoedingen wordt van tijd tot tijd door de Stichting GS1 Nederland en/of GS1 Nederland vastgesteld en is, tenzij anders is bepaald, afhankelijk van de Jaaromzet van de GS1 Deelnemer. De Vergoedingen worden in het Tarievenoverzicht bekend gemaakt en zijn exclusief BTW.

1.10.2 De GS1 Deelnemer zal ten behoeve van het vaststellen van de Vergoedingen desgevraagd haar Jaaromzet aan GS1 Nederland opgeven. Als de GS1 Deelnemer, ook na herinnering daartoe, nalaat om dit binnen de door GS1 Nederland gestelde termijn te doen, zal GS1 Nederland de Vergoedingen vaststellen op de in het Tarievenoverzicht bepaalde wijze en, indien van toepassing, de in het Tarievenoverzicht vermelde extra kosten in rekening brengen.

1.10.3 GS1 Nederland behoudt zich het recht voor om ook ten aanzien van lopende Overeenkomsten de hoogte van de Vergoedingen te herzien. GS1 Nederland zal een dergelijke herziening minimaal dertig (30) dagen voorafgaand aan de ingangsdatum daarvan bekendmaken. Indien GS1 Nederland de Vergoedingen voor lopende Overeenkomsten verhoogt, heeft de GS1 Deelnemer gedurende drie (3) weken na deze bekendmaking het recht de Overeenkomst via MijnGS1 tegen de ingangsdatum van deze verhoging op te zeggen.

1.10.4 Eenmalige Vergoedingen zijn bij aanvang van de Overeenkomst verschuldigd. Jaarlijkse Vergoedingen zijn in het eerste kalenderjaar bij aanvang van de Overeenkomst en daarna telkens jaarlijks vooraf verschuldigd. Alle overige Vergoedingen zijn maandelijks achteraf verschuldigd. Alle aan GS1 Nederland verschuldigde vergoedingen dienen binnen vijftien (15) dagen na de factuurdatum te zijn voldaan. Het opzegrecht van als verwoord in lid 2 van dit artikel is niet van toepassing op tariefsverhogingen voortvloeiend uit inflatiecorrecties.

1.10.5 De GS1 Deelnemer is niet gerechtigd tot verrekening of tot opschorting van de betaling van een Vergoeding.

1.10.6 Ingeval de GS1 Deelnemer een Vergoeding niet tijdig voldoet is de GS1 Deelnemer zonder ingebrekestelling of aanmaning in verzuim en is zij gehouden tot vergoeding van de wettelijke handelsrente en de door GS1 Nederland gemaakte kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte. Onverminderd de overige rechten of (rechts)middelen die GS1Nederland krachtens deze Algemene Bepalingen, de Specifieke Bepalingen of in rechte heeft, behoudt GS1 Nederland zich het recht voor de nakoming van de Overeenkomsten op te schorten totdat volledige betaling is ontvangen. Indien de betaling van een Vergoeding meer dan dertig (30) dagen na de factuurdatum niet is voldaan, behoudt GS1 Nederland zich tevens het recht voor om de Overeenkomst te ontbinden.

1.11 Vertrouwelijke informatie

1.11.1 Iedere Partij zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen teneinde de van de andere Partij ontvangen of ter inzage gekregen informatie geheim te houden, waarvan zij kan vermoeden dat die informatie vertrouwelijk is.

1.11.2 Niettegenstaande het voorgaande mag GS1 Nederland algemene informatie betreffende de GS1 Deelnemer verstrekken aan derden, zoals bedrijfsnaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, internetadres, de soort deelname en informatie omtrent de door de GS1 Deelnemer afgenomen Producten van GS1 Nederland. Deze gegevens worden alleen verstrekt aan derden, indien en voor zover dit naar het inzicht van GS1 Nederland relevant is voor het functioneren van de GS1-community of voor het toepassen van de Standaarden of het gebruik van de Producten van GS1 Nederland en dit naar mening van GS1 Nederland niet wezenlijk tegen de belangen van de GS1 Deelnemer indruist. De identiteit van de houders van Nummers is openbaar en voor derden altijd opvraagbaar.

1.12 Aansprakelijkheid

1.12.1 Behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van GS1 Nederland of haar bedrijfsleiding, is de totale aansprakelijkheid van GS1 Nederland beperkt tot het laagste van de volgende bedragen:

  • (i) het op grond van de desbetreffende Overeenkomst door de GS1 Deelnemer in het kalenderjaar waarin de schade is ontstaan aan GS1 Nederland betaalde bedrag (excl. omzetbelasting) of
  • (ii) indien de schade gedekt is door een aansprakelijkheidsverzekering, het bedrag dat is of zal worden uitgekeerd onder die verzekering. Aansprakelijkheid van GS1 Nederland voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van data, verminderde goodwill en schade door bedrijfsstagnatie is echter volledig uitgesloten.

1.12.2 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de GS1 Deelnemer na het ontstaan daarvan zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is de schade schriftelijk bij GS1 Nederland heeft gemeld. Iedere vordering jegens GS1 Nederland vervalt door het enkele verloop van één (1) jaar na het ontstaan van de vordering.

1.12.3 De GS1 Deelnemer vrijwaart GS1 Nederland en de andere GS1 Organisaties voor de schade die GS1 Nederland en de andere GS1 Organisaties mochten lijden als gevolg van aanspraken van derden, die verband houden met het gebruik van de Nummers, Software of overige Producten van GS1 Nederland.

1.12.4 GS1 Nederland is niet aansprakelijk voor het niet-nakomen van enige verplichting jegens de GS1 Deelnemer, indien dit voortvloeit uit onvoorziene omstandigheden, overmacht of het gevolg is van niet-nakoming van verplichtingen door de GS1 Deelnemer, deelnemersgroepen of toeleveranciers van GS1 Nederland.

1.13 Duur en beëindiging

1.13.1 Overeenkomsten zijn aangegaan voor de duur van een jaar en kunnen door elk van Partijen worden opgezegd door een daartoe strekkende schriftelijke kennisgeving aan de andere Partij met in achtneming van een opzegtermijn van minimaal één (1) maand. Voor de GS1 deelnemer geldt dat hij de overeenkomst dient op te zeggen via MijnGS1. Deze opzegging wordt gelijkgesteld aan een schriftelijke kennisgeving, zoals bedoeld in dit lid.

1.13.2 Na de oorspronkelijk overeengekomen duur van een jaar worden overeenkomsten stilzwijgend verlengd voor de duur van een jaar.

1.13.3 De GS1 Deelnemer zal ervoor zorgen dat zij op de datum waarop de Overeenkomst eindigt, stopt met het aanbrengen van Nummers op artikelen, alle Nummers uit haar systemen en van de artikelen in haar voorraad heeft verwijderd en geen artikelen die zijn voorzien van een dergelijk nummer meer op de markt zal brengen. Indien blijkt dat de GS1 Deelnemer in strijd met het voorgaande heeft gehandeld, zullen de daarvoor geldende Vergoedingen met terugwerkende kracht alsnog verschuldigd en direct opeisbaar zijn (onverminderd de overige wettelijke en contractuele rechten van GS1 Nederland). De GS1 Deelnemer vrijwaart GS1 Nederland en de andere GS1 Organisaties voor eventuele aanspraken van derden die verband houden met het voortgezet gebruik van de Nummers in strijd met dit artikel 1.13.3.

1.13.4 GS1 Nederland kan de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, geheel of gedeeltelijk, ontbinden door een daartoe strekkende schriftelijke kennisgeving aan de GS1 Deelnemer indien:

 • (i) de GS1 Deelnemer in strijd handelt met één of meer voorwaarden uit de Algemene Bepalingen en/of de Specifieke Bepalingen en
  • (a) deugdelijke nakoming tijdelijk of blijvend onmogelijk is,
  • (b) de GS1 Deelnemer niet alsnog deugdelijk nakomt binnen een daartoe door GS1 Nederland gestelde termijn nadat GS1 Nederland de GS1 Deelnemer in gebreke heeft gesteld of
  • (c) de GS1 Deelnemer anderszins is verzuim is geraakt.
 • (ii) de GS1 Deelnemer in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aan haar wordt verleend, de GS1 Deelnemer aan haar crediteuren een buitengerechtelijk akkoord aanbiedt of de GS1 Deelnemer haar onderneming staakt of wordt ontbonden.

1.13.5 In geval de Overeenkomst eindigt is het de GS1 Deelnemer niet toegestaan de Producten die krachtens de Overeenkomst zijn geleverd nog langer te gebruiken.

1.13.6 Bepalingen in deze Algemene Bepalingen of de Specifieke Bepalingen die naar hun aard dienen voort te duren nadat de Overeenkomst is geëindigd, blijven onverminderd van kracht.

1.14 Relevante wet- en regelgeving

De GS1 Deelnemer zal de krachtens de Overeenkomst geleverde Producten alleen gebruiken in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving, waaronder op het gebied van mededinging en bescherming van persoonsgegevens, en de toepasselijke branche-afspraken, waaronder maar niet beperkt tot de invoeringsconventies.

1.15 Naleving Overeenkomst

GS1 Nederland is bevoegd om een door GS1 Nederland aangewezen (EDP-)auditor bij de GS1 Deelnemer een onderzoek te laten uitvoeren teneinde vast te stellen of de GS1 Deelnemer het bepaalde in de Overeenkomst op juiste wijze heeft nageleefd. De GS1 Deelnemer zal aan dit onderzoek haar medewerking verlenen, onder meer door alle verlangde gegevens en informatie te verstrekken met betrekking tot de wijze waarop de GS1 Deelnemer de Nummers heeft gebruikt.

1.16 Slotbepalingen

1.16.1 De toepasselijkheid van eventuele door de GS1 Deelnemer gehanteerde algemene (inkoop)voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.16.2 GS1 Nederland kan de Algemene Bepalingen en/of de Specifieke Bepalingen te allen tijde wijzigen. GS1 Nederland zal een dergelijke wijziging minimaal dertig (30) dagen voorafgaand aan de ingangsdatum daarvan bekendmaken. Indien GS1 Nederland ook voor lopende Overeenkomsten de Algemene Bepalingen en/of de daarop van toepassing zijnde Specifieke Bepalingen ten nadele van de GS1 Deelnemer wijzigt, heeft de GS1 Deelnemer gedurende drie (3) weken na deze bekendmaking het recht de Overeenkomst via MijnGS1 tegen de ingangsdatum van deze wijziging op te zeggen.

1.16.3 De nietigheid, ongeldigheid of niet-verbindendheid van een bepaling van de Overeenkomst (dan wel van deze Algemene Bepalingen of de Specifieke Bepalingen) heeft niet tot gevolg dat de Overeenkomst als geheel nietig, ongeldig of onverbindend is. Partijen blijven gebonden aan de overige bepalingen en zullen de nietige, ongeldige of onverbindende bepaling vervangen door een bepaling die geldig en bindend is en waarvan de strekking gezien de inhoud en het doel van de Overeenkomst zoveel mogelijk gelijk is aan de nietige, ongeldige of onverbindende bepaling.

1.16.4 GS1 Nederland is gerechtigd alle vorderingen, bevoegdheden, rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst aan derden over te dragen, indien de Stichting GS1 Nederland hiervoor toestemming heeft verleend. De GS1 Deelnemer mag haar vorderingen, bevoegdheden, rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst slechts overdragen aan een derde met de voorafgaande schriftelijke toestemming van GS1 Nederland, welke toestemming niet op onredelijke gronden zal worden onthouden.

1.16.5 In deze Algemene Bepalingen en in de Specifieke Bepalingen wordt onder "schriftelijk" ook "per e-mail" verstaan.

1.16.6 Op de Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

1.16.7 Alle geschillen welke mochten ontstaan in verband met de Overeenkomst zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Amsterdam.

2 Specifieke bepalingen voor GS1 Data Source
2.1 Algemeen

Deze Specifieke Bepalingen gelden, in aanvulling op de Algemene Bepalingen, voor GS1 Data Source.

2.2 GS1 Data Source

2.2.1 In het kader van GS1 Data Source levert GS1 Nederland aan de GS1 Deelnemer de Diensten zoals gespecificeerd in het Tarievenoverzicht.

2.2.2 GS1 Nederland dient de kwaliteit van de uitwisseling van Artikeldata op een technisch hoog niveau te houden, door onder meer (de structuur van) de databestanden en de door GS1 Nederland gebruikte Software geregeld up-to-date te houden.

2.3 Informatieadres

De GS1 Deelnemer dient te beschikken over een Informatieadres. Elk elektronisch afleveradres of verzendadres dient te worden geïdentificeerd met een Global Location Number (GLN).

2.4 Overeenkomst voor GS1 Data Source voor meerdere werkmaatschappijen of bedrijfsonderdelen

Indien de GS1 Deelnemer beschikt over meerdere werkmaatschappijen of bedrijfseenheden en Artikeldata per werkmaatschappij of bedrijfseenheid afzonderlijk wenst aan te leveren of te ontvangen, kan worden volstaan met één Overeenkomst voor GS1 Data Source voor de holding of moedermaatschappij waarin alle werkmaatschappijen of bedrijfseenheden opgenomen zijn. Voor elke additioneel Informatieadres kan tegen een extra vergoeding een werkmaatschappij of bedrijfseenheid toegang verleend worden tot GS1 Data Source, mits via het Handelsregister de relatie tot de holding of moedermaatschappij wordt aangetoond. De verplichtingen ter zake van het gebruik van GS1 Data Source die op grond van de Algemene Bepalingen en deze Specifieke Bepalingen voor de GS1 Deelnemer gelden, gelden eveneens voor de werkmaatschappij of de bedrijfseenheid waaraan toegang wordt verleend tot GS1 Data Source, en de GS1 Deelnemer is jegens GS1 Nederland verantwoordelijk voor de nakoming van deze verplichtingen.

2.5 Software en infrastructuur

2.5.1 De GS1 Deelnemer dient te beschikken over de meest recente door GS1 Nederland beschikbaar gestelde updates en nieuwe versies van de Software en over eigen computerapparatuur, toegang tot internet, (besturings)programmatuur en toebehoren die voldoen aan de technische specificaties vereist voor het GS1 Data Source systeem, zoals door GS1 Nederland wordt aangegeven.

2.5.2 Met in achtmening van artikel 2.8 van de Specifieke Bepalingen levert GS1 Nederland de GS1 Deelnemer toegang tot de webinterface van de door GS1 Data Source geselecteerde GDSN gecertificeerde datapool met bijsluiting van de standaard licentievoorwaarden van de leverancier van de Software. De GS1 Deelnemer gaat hierbij uitdrukkelijk akkoord met de toepassing van deze standaard licentievoorwaarden op de toegang en het gebruik van de webinterface.

2.5.3 De GS1 Deelnemer dient de eigen interne en externe automatiseringsdeskundigen de ondersteuning te laten verzorgen bij het gebruik van niet door GS1 Data Source geleverde computerapparatuur, netwerkdiensten of (conversie-) programmatuur en bij eventuele aanpassingen van interne applicaties.

2.5.4 De GS1 Deelnemer verplicht zich in haar eigen systemen adequate maatregelen te nemen ter bescherming van het GS1 Data Source systeem tegen virussen en andere programmatuur schadelijke elementen en adviezen van GS1 Nederland dienaangaande op te volgen.

2.5.5 De GS1 Deelnemer dient kennis te nemen van en vervolgens in te stemmen met de op www.gs1.org gepubliceerde eindgebruikersvoorwaarden voor het gebruik van de GS1 Global Registry.

2.6 Deelnemersvormen
Alle deelnemersvormen voor GS1 Data Source en bijbehorende voorwaarden zijn vermeld in het Tarievenoverzicht. De deelnemersvorm die van toepassing is op de Overeenkomst is vermeld op het aanvraagformulier voor GS1 Data Source.

2.7 Gebruik Artikeldata door Gegevensafnemers

2.7.1 GS1 Nederland verleent namens de Gegevensleverancier aan de Gegevensafnemer een niet-exclusief, beperkt, niet-overdraagbaar gebruiksrecht op de Artikeldata van de Gegevensleverancier. Deze Artikeldata mogen uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor deze door de Gegevensleverancier ter beschikking zijn gesteld en de Gegevensafnemer mag deze Artikeldata in geen geval aan derden ter beschikking stellen.

2.7.2 De Gegevensafnemer zal de Artikeldata zo vaak actualiseren als nodig om deze geschikt te laten blijven voor het doel waarvoor deze worden gebruikt.

2.7.3 De Gegevensafnemer zal de Artikeldata op juiste, volledige en rechtmatige wijze gebruiken en publiceren (voor zover daarvoor toestemming is verleend).

2.7.4 De Gegevensafnemer zal voor adequate, passende technische en organisatorische maatregelen zorgen, die de Artikeldata afdoende beveiligen tegen verminking, ongewenste wijzigingen, verlies en/of kennisneming door onbevoegden.

2.7.5 De Gegevensafnemer zal alle door GS1 Nederland gegeven instructies over het gebruik van de Artikeldata (waaronder instructies om deze te actualiseren) tijdig en volledig opvolgen.

2.7.6 GS1 Nederland is gerechtigd om de Gegevensafnemer de toegang tot de in de datapool GS1 Data Source aanwezige Artikeldata met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaand overleg te ontzeggen, als

  • (i) GS1 Nederland daartoe een verzoek ontvangt van de Gegevensleverancier (in welk geval uitsluitend de toegang tot de Artikeldata van de desbetreffende Gegevensleverancier wordt ontzegd),
  • (ii) GS1 Nederland weet of een redelijk vermoeden heeft dat de Gegevensafnemer deze Artikeldata gebruikt in strijd met de Algemene Bepalingen of deze Specifieke Bepalingen of
  • (iii) als GS1 Nederland weet of een redelijk vermoeden heeft dat deze Artikeldata, dan wel het voorhanden hebben, toegankelijk maken, ter beschikking stellen of het gebruik daarvan, inbreuk maakt op enig (intellectueel eigendoms)recht dan wel anderszins onrechtmatig of strafbaar is.

2.7.7 Hoewel GS1 Nederland en de Gegevensleveranciers ernaar streven om de juistheid, volledigheid en actualiteit van de Artikeldata te waarborgen, staan zij hier jegens de Gegevensafnemer op geen enkele wijze voor in en wijzen zij iedere aansprakelijkheid ter zake van de hand.

2.8 Invoering Artikeldata door Gegevensleverancier

2.8.1 De Gegevensleverancier zal uitsluitend Artikeldata invoeren of wijzigen in de datapool GS1 Data Source indien en voor zover hij voldoet aan de invoereisen zoals van tijd tot tijd door GS1 Nederland bekend gemaakt.

2.8.2 GS1 Nederland kan de Gegevensleverancier onder de door GS1 Nederland bepaalde voorwaarden de mogelijkheid bieden om een Derde Invoerder aan te wijzen die namens hem de Artikeldata in de datapool GS1 Data Source invoert, wijzigt of controleert. De Gegevensleverancier is voor de gedragingen van de Derde Invoerder aansprakelijk op gelijke wijze als voor eigen gedragingen. Deze Gegevensleverancier staat ervoor in dat de Derde Invoerder uitsluitend Artikeldata invoert of wijzigt indien en voor zover deze Derde Invoerder voldoet aan de invoereisen zoals van tijd tot tijd door GS1 Nederland bekend gemaakt.

2.8.3 Artikeldata die door of namens de Gegevensleverancier in strijd met dit artikel zijn ingevoerd of gewijzigd, kunnen door GS1 Nederland op kosten van de Gegevensleverancier worden verwijderd.

2.9 Verwerking, controle en kwaliteit van Artikeldata
2.9.1 De GS1 Deelnemer zal op eigen kosten alle medewerking verlenen aan de datakwaliteitsprogramma’s van GS1 Nederland en voldoen aan de daarin opgenomen verplichtingen en termijnen, zoals van tijd tot tijd door GS1 Nederland bekend gemaakt.

2.9.2 De resultaten van eventuele kwaliteitscontroles in het kader van deze datakwaliteitsprogramma’s aangaande de Artikeldata van een specifieke Gegevensleverancier kunnen door GS1 Nederland worden bekendgemaakt aan de desbetreffende Gegevensafnemers en andere door GS1 Nederland aangewezen partijen.

2.9.3 Onverminderd artikel 1.13 van de Algemene Bepalingen kan GS1 Nederland de Overeenkomst inzake GS1 Data Source schriftelijk met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk opschorten of beëindigen, een en ander volgens de procedure en onder de voorwaarden zoals van tijd tot tijd door GS1 Nederland bekend wordt gemaakt, ingeval de GS1 Deelnemer niet voldoet en/of niet alle medewerking verleent aan de datakwaliteitsprogramma’s en de daarin opgenomen verplichtingen en termijnen. Een eventuele opschorting of beëindiging ten aanzien van een bepaalde GS1 Deelnemer kan door GS1 Nederland worden bekendgemaakt.

2.9.4 Ondanks de eventueel door GS1 Nederland uitgevoerde datakwaliteitsprogramma's ter bevordering van de juistheid, volledigheid en actualiteit van de Artikeldata kunnen deze gegevens alsnog fouten bevatten. GS1 Nederland kan er in dat kader jegens de Gegevensleverancier daarom niet voor instaan dat de Artikeldata juist, volledig en actueel zijn en wijst aansprakelijkheid ter zake van de hand.

2.9.5 GS1 Nederland staat niet in voor het handelen van een derde aan wie GS1 Nederland een keurmerk of ander certificaat ter goedkeuring heeft toegekend en is in dat kader niet aansprakelijk.

3. Specifieke bepalingen voor medische hulpmiddelen

Wanneer gebruik wordt gemaakt van GS1 artikelcode(s) voor het identificeren van producten die worden gecategoriseerd als medisch hulpmiddel onder de wetgeving van het land dat het product zo heeft bestempeld (een Medisch Hulpmiddel), gaat de deelnemer akkoord met de volgende voorwaarden: 

3.1 Wanneer de aanvraag wordt gedaan voor het gebruiken van GS1 artikelcode(s), moet de deelnemer GS1 Nederland op de hoogte stellen dat deze GS1 artikelcode(s) wordt(en) gebruikt voor het identificeren van Medische Hulpmiddelen en aangeven in welk (e) land(en) deze producten op de markt zullen worden gebracht.

3.2 Deelnemer is en blijft ten alle tijden verantwoordelijk voor de informatie over het Medisch Hulpmiddel dat wordt aangeleverd bij GS1 Nederland] en voor het voldoen aan (wettelijke) verplichtingen en ziet toe dat de informatie, aangeleverd aan GS1 Nederland, correct en actueel is.

3.3 Deelnemer erkent en gaat akkoord met het feit dat GS1 Nederland verplicht is om specifieke informatie te delen met relevante wetgevende instanties, direct of via GS1 Global Office, waaronder:

 • dat deelnemer gebruik maakt van GS1 artikelcode(s) in het land van uitgifte van GS1 artikelcode(s) voor het identificeren van Medische Hulpmiddelen
 • de GS1 artikelcode
 • de bedrijfsnaam van deelnemer
 • de opgemerkte en/of onaangepaste onvolledigheden.

3.4 Deelnemer erkent dat GS1 Nederland en GS1 Global Office beiden niet aansprakelijk kunnen worden gehouden voor (in)directe gevolgen, verliezen of schade, veroorzaakt door het voorzien van bovenstaande informatie aan wetgevende instanties.

4. Specifieke bepalingen voor GLN Register

4.1.1 De Gegevensleverancier verleent hierbij onherroepelijke toestemming en machtiging aan GS1 Nederland om de door of namens de Gegevensleverancier in de systemen van de GS1 Organisatie ingevoerde locatiedata:

  • (i) toegankelijk te maken voor de door hem aangewezen Gegevensafnemers,
  • (ii) aan de GS1 Organisaties en Derde Afnemers te verstrekken of voor hen toegankelijk te maken en hun het recht te verlenen deze locatiedata zowel tijdens als na de looptijd van de Overeenkomst voor de door hen gewenste doeleinden te gebruiken, en
  • (iii) te gebruiken ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst.

4.1.2 De Gegevensleverancier garandeert dat:

  • (i) de door of namens hem ingevoerde locatiedata juist en volledig zijn en voldoen aan de invoereisen zoals van tijd tot tijd door GS1 Nederland bekend gemaakt,
  • (ii) het voorhanden hebben, gebruik, verstrekken of toegankelijk maken van zijn Locatiedata door GS1 Nederland dan wel het gebruik van deze gegevens door de Gegevensafnemers, de GS1 Organisaties, Derde Afnemers of andere derden geen inbreuk maakt op enig (intellectueel eigendoms)recht dan wel anderszins onrechtmatig of strafbaar is,
  • (iii) de Locatiedata geen virussen, trojan horses, wormen, logic bombs of andere kwaadaardige of schadelijke code bevatten, en (iv) de Locatiedata uitsluitend betrekking hebben op zijn eigen producten dan wel dat hij door de desbetreffende fabrikant of retailer gemachtigd is om deze gegevens aan GS1 Nederland, de Gegevensafnemers, de GS1 Organisaties en Derde Afnemers ter beschikking te stellen.

4.1.3 De Gegevensleverancier zal GS1 Nederland en de andere GS1 Organisaties vrijwaren voor aanspraken van Gegevensafnemers, Derde Afnemers of andere derden als gevolg van of in verband met de niet-nakoming van de in artikel 1.8.2 vermelde garanties.

4.1.4. Behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van GS1 Nederland of haar bedrijfsleiding, is de totale aansprakelijkheid van GS1 Nederland beperkt tot het laagste van de volgende bedragen:

  • (i) het op grond van de desbetreffende Overeenkomst door de GS1 Deelnemer in het kalenderjaar waarin de schade is ontstaan aan GS1 Nederland betaalde bedrag (excl. omzetbelasting) of
  • (ii) indien de schade gedekt is door een aansprakelijkheidsverzekering, het bedrag dat is of zal worden uitgekeerd onder die verzekering. Aansprakelijkheid van GS1 Nederland voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van data, verminderde goodwill en schade door bedrijfsstagnatie is echter volledig uitgesloten.

4.1.5. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de GS1 Deelnemer na het ontstaan daarvan zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is de schade schriftelijk bij GS1 Nederland heeft gemeld. Iedere vordering jegens GS1 Nederland vervalt door het enkele verloop van één (1) jaar na het ontstaan van de vordering.

4.1.6 De GS1 Deelnemer vrijwaart GS1 Nederland en de andere GS1 Organisaties voor de schade die GS1 Nederland en de andere GS1 Organisaties mochten lijden als gevolg van aanspraken van derden, die verband houden met het gebruik van de locatiedata, Software of overige Producten van GS1 Nederland.

4.1.5. Locatiedata die door of namens de Gegevensleverancier in strijd met dit artikel zijn ingevoerd of gewijzigd, kunnen door GS1 Nederland op kosten van de Gegevensleverancier worden verwijderd.

4.1.6. GS1 Nederland is gerechtigd om de Gegevensleverancier de toegang tot de aanwezige locatieldata met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaand overleg te ontzeggen, als

  • (i) GS1 Nederland weet of een redelijk vermoeden heeft dat de Gegevensafnemer deze Locatiedata gebruikt in strijd met de Algemene Bepalingen of deze Specifieke Bepalingen of
  • (ii) als GS1 Nederland weet of een redelijk vermoeden heeft dat deze Locatiedata, dan wel het voorhanden hebben, toegankelijk maken, ter beschikking stellen of het gebruik daarvan, inbreuk maakt op enig (intellectueel eigendoms)recht dan wel anderszins onrechtmatig of strafbaar is.

---