Kernwaarden partnerprogramma consultants

Deskundigheid

 • Kunnen onderbouwen hoe tot een bepaald advies of een bepaalde aanpak te zijn gekomen.
 • Kunnen onderbouwen of de voorgestelde aanpak en geleverde dienstverlening passend zijn voor de vraagstelling van opdrachtgever.
 • Kennis en (des)kundigheid op peil houden door het volgen van opleiding, onderzoek/studie en deelname aan intervisie.

Betrouwbaar

 • Afspraken en toezeggingen nakomen.
 • Zorgvuldig omgaan met vertrouwelijke en/of concurrentiegevoelige informatie. 

Zorgvuldig

 • Rekening houden met belangen, rechten, verwachtingen en wensen van allen die betrokken zijn bij het uitvoeren van de opdracht.
 • Conclusies kunnen onderbouwen en aannemelijk maken hoe een bepaalde conclusie tot stand is gekomen.
 • Bewust zijn van effecten op activiteiten binnen en buiten de organisatie.
 • Terughoudend met het geven van oordelen over personen binnen de organisatie.
 • Als meerdere consultants voor dezelfde opdrachtgever werken dient onderlinge samenwerking en informatievoorziening op elkaar afgestemd te worden, zodat de kwaliteit van de opdrachtuitvoering en het belang van de opdrachtgever voorop staat.

Professioneel onafhankelijk

 • Kennis en deskundigheid naar beste kunnen en weten aanwenden voor opdrachtgever.
 • Laat zich niet laten leiden door persoonlijke belangen of belangen van derden.
 • Eventuele belangenverstrengeling vooraf kenbaar maken aan opdrachtgever.