Privacy Statement GS1 Nederland

Privacy statement GS1

GS1 ontwikkelt internationale uniforme standaarden voor de identificatie, het vastleggen en delen van productgegevens voor organisaties in profit en non-profit sector. 

GS1 Nederland verwerkt daarbij gegevens voor o.a. de volgende doelen:

  • het afhandelen van betalingen in de zakelijke sfeer;
  • het verzenden van nieuwsbrieven en/of reclamefolders aan (potentiële) klanten;
  • het bellen en/of e-mailen van (potentiële) klanten in het kader van dienstverlening;
  • het aanbieden van de mogelijkheid aan klanten om een account aan te maken;
  • het afleveren van goederen en diensten bij klanten;
  • het analyseren van gedrag van bezoekers op de website om daarmee de website te kunnen verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op de voorkeuren van klanten.

Persoonsgegevens die GS1 verwerkt

Organisaties maken veelal via hun medewerkers gebruik van de diensten van GS1, waarbij deze medewerkers persoonsgegevens verstrekken of achterlaten. Als uitvloeisel van de primaire activiteiten, komt het dus voor dat GS1 persoonsgegevens verwerkt van in organisaties werkzame personen.  Persoonsgegevens die GS1 verwerkt, zijn: voor- en achternaam; geslacht; telefoonnummer; e-mailadres.

Doordat het verwerken van persoonsgegevens een uitvloeisel is van haar zakelijke activiteiten, wordt GS1 in het kader van de privacywetgeving aangemerkt als verwerkingsverantwooordelijke en niet als verwerker. Een verwerkingsovereenkomst is daarom niet van toepassing op de dienstverlening aan klanten.

GS1 houdt verder algemene bezoekgegevens bij van websitebezoekers. In dit kader kan met name het IP-adres van computers van bezoekers, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Deze gegevens worden zoveel mogelijk geanonimiseerd.

GS1 gebruikt persoonsgegevens van medewerkers van klanten om bijvoorbeeld haar nieuwsbrieven naar toe te zenden. Er wordt vanuit gegaan dat medewerkers van klanten instemmen met het gebruik van hun zakelijke e-mailsadres voor dergelijke – zakelijke - doeleinden. Wordt hier geen prijs opgesteld dan kan dit worden kenbaar gemaakt via een afmeldlink. Ten aanzien van persoonsgegevens van medewerkers van andere relaties of potentiele klanten zal vooraf om schriftelijke toestemming worden gevraagd voor het gebruik daarvan voor de aangegeven doeleinden.

GS1 heeft niet de intentie om gegevens te verzamelen van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd. GS1 kan echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16. Als u er van overtuigd bent dat GS1 zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld van een minderjarige, meldt dit dan via complianceofficer@gs1.nl.

GS1 Nederland bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor deze gegevens worden verzameld. GS1 Nederland houdt zich aan de wettelijk voorgeschreven bewaartermijnen.

Indien GS1 persoonsgegevens van u verwerkt, heeft u het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar complianceofficer@gs1.nl.

Beveiliging persoonsgegevens

GS1 Nederland neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Hier wordt o.a. uitvoering aangegeven door de versleuteling van persoonsgegevens, logging, firewalls, virusscanners, anti-malware en back-ups. Daarnaast is de kring van medewerkers van GS1 die toegang heeft tot bepaalde persoonsgegevens beperkt tot diegenen die deze gegevens nodig hebben voor de uitoefening van hun werkzaamheden. Persoonsgegevens worden bewaard op servers in een afgesloten ruimte. GS1 creëert informatiebewustzijn onder medewerkers, stelt duidelijke protocollen en procedures op voor het tijdig en doeltreffend behandelen van informatie-beveiligingsincidenten en zwakke plekken in de beveiliging. Tevens wordt toezicht gehouden op de naleving van protocollen en wet- en regelgeving.

Wanneer u desondanks vindt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn en/of er aanwijzingen zijn van onjuist gebruik, neem dan contact op met de Compliance Officer van GS1 (complianceofficer@gs1.nl.)

GS1 Nederland verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden indien en voor zover dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met klanten en/of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Tot slot wijst GS1 u op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies of vergelijkbare technieken die GS1 gebruikt

GS1 Nederland gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op de privacy. De cookies die GS1 gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en gebruiksgemak van klanten en zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld voorkeursinstellingen. Ook kan hierdoor de website worden geoptimaliseerd. U kunt zich afsluiten c.q. afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies opslaat.

GS1 Nederland B.V., gevestigd aan Amsterdamseweg 206 1182 HL Amstelveen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Aanpassen privacy statement

GS1 behoudt zich het recht voor dit privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen onmiddellijk op de website worden gepubliceerd.

We gebruiken cookies om je een betere gebruikservaring te bieden op deze website. Door te accepteren ga je akkoord met het gebruik van cookies.

Lees meer